Volg ons op Twitter:

Huisarchief

Huisarchief


Op 27 mei 1347 kocht Herman van Twickelo het huis Eisinc in Delden. Sindsdien is dit goed, dat later de naam Twickel ging dragen, door vererving van geslacht op geslacht overgegaan. De opeenvolgende bezitters behoorden tot de geslachten Van Twickelo (14de-16de eeuw), Van Raesfelt (16de-17de eeuw), Van Wassenaer Obdam (17de-19de eeuw) en Van Heeckeren van Wassenaer (19de-20ste eeuw). De laatste eigenaresse, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer-Van Aldenburg Bentinck (1879-1975), bracht haar goederen onder in de Stichting Twickel. Na haar overlijden werd het huisarchief geinventariseerd.

In 1993 verscheen een inventaris onder de titel Inventaris van het Huisarchief Twickel 1133 - 1975. Deze uit zeven delen bestaande gedrukte archiefinventaris is gedigitaliseerd.

Raadpleeg HIER de inventaris online.

Belangstellenden dienen een bezoek aan het huisarchief van Twickel schriftelijk aan te vragen. De aanvraagprocedure staat vermeld in het  Reglement Huisarchief Twickel, te vinden via bovenstaande link.

Overzicht inhoud inventaris


De inventaris is verdeeld in een aantal onderdelen:

 

Stukken van persoonlijke aard

 
I. Familie Van Twickelo
II. Aanverwanten familie Van Twickelo
III. Familie Van Raesfelt
IV. Aanverwanten familie Van Raesfelt
V. Familie Van Wassenaer
VI. Aanverwanten Familie Van Wassenaer
VII. Familie Van Heeckeren
VIII. Aanverwanten familie Van Heeckeren
IX. Stukken van genealogische aard

Stukken van zakelijke aard

 
Stukken van algemene aard
 
I. Grafplaatsen 
II. Algemene administratie
 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
 
Stukken betreffende goederen en rechten in Overijssel
 
I. Goederen en rechten, ressorterende onder het huis Twickel 
II. Uitoefening van rechten in marken, verbonden aan het bezit van goederen onder het huis Twickel
III. Uitoefening van rechten in kerspels, verbonden aan het bezit van goederen onder het huis Twickel
IV. Vicariëen
V. St. Anne gasthuis
VI. Twickels armenfonds
VII. Bemoeiingen met de hervormde gemeente te Delden
VIII. Bemoeiingen met de diaconie te Delden
IX. Twickelse houtzaagmolen
X. Landbouwbedrijven in eigen beheer
XI. Uitvoering van diepboringen
XII. Twickelse waterleiding
 
Goederencomplexen in andere delen van Overijssel
 
I. Goederen en rechten van de families Van Twickelo en Van Raesfelt
 

Stukken betreffende goederen en rechten in Duitsland, het Overijsselse grensgebied en Zweden.

 

Goederencomplex heerlijkheid Lage c.a.

I. Goederen en rechten

II. Bemoeiingen met de kerk te Lage
 
Overige goederencomplexen in Duitsland
I.Goederencomplexen van de families Van Raesfelt en Van Wassenaer Obdam
 
Goederencomplex in Brecklenkamp
I. Goederen en rechten in de periode 1932 - 1975
 
Goederencomplex in Zweden
I. Goederen en rechten afkomstig van de familie Trip
 

Stukken betreffende goederen en rechten in Holland en Utrecht

Goederencomplex Wassenaar c.a.

I. Goederen en rechten

II. Bemoeiingen met de kerk te Wassenaar
III. Bemoeiingen met de diaconie te Wassenaar
 
Goederencomplex in 's-Gravenhage
 
Goederencomplexen in andere delen van Holland
 
Goederencomplexen in Utrecht
I. Goederen en rechten van de familie Van Wassenaer Obdam en aanverwanten
II. Goederen en rechten van de familie Van Aldenburg Bentinck in Amerongen en Maurik
 

Stukken betreffende goederen en rechten in Friesland.

Stukkken betreffende goederen en rechten in Gelderland
 
Goederencomplex Hof te Dieren
I. Goederen en rechten
II. Uitoefening van rechten in marken, verbonden aan het bezit van goederen onder het Hof te Dieren
III. Armenzaken
 
Goederencomplex Nettelhorst
I. Goederen en rechten
II. Uitoefening van rechten in marken, verbonden aan het bezit van goederen onder het huis Nettelhorst
 
Goederencomplexen in andere delen van Gelderland
I. Goederen en rechten in de kring van Dorth 
II. Goederen en rechten in de Huissensche Zaailanden 
III. Goederen en rechten in de Geldersche Waard 
IV. Goederen en rechten onder het Hof te Borculo

Gedeponeerde archieven

 
I. Archief rentmeesters van Twickel
II. Archief Hidde Petrus Nicolaas Halbertsma (1853 - 1929)
III. Archief onderlinge verzekeringsfondsen het vee- en het paarden­fonds
IV. Archief familie Zomer op Nettelhorst
V. Archief secretarissen-penningmeesters van de Zuidwijkse polder
 

Stukken zonder verband met het archief

  

Interessant is ook Archiefnet, met links naar archieven in binnen- en buitenland.

 

Stukken van persoonlijke aard van de bewoners van Twickel

In deze afdeling bevinden zich stukken van persoonlijke aard van de families Van Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer Obdam en Van Heeckeren van Wassenaer.

Stukken van persoonlijke aard van aanverwante families

In de afdeling stukken van persoonlijke aard van het archief bevinden zich naast stukken van de bovengenoemde families ook stukken van de aanverwante families:

 • Van Flodorff, 17de-18de eeuw;
 • Van Wassenaer, oudste tak, 14de - 16de eeuw;
 • Van Duvenvoorde, later genaamd Van Wassenaer, 16de-18de eeuw;
 • Van Hoxwier en Van Huchtenbroek, 16de-17de eeuw;
 • Van Randerode van der Aa, 16de-17de eeuw;
 • Van Renesse van der Aa, 15de-17de eeuw;
 • Van Arnhem, 15de -17de eeuw
 • Van Goslinga, voornamelijk betreffende de staatsman Sicco van Goslinga, 18de eeuw;
 • Van Strijen en Van Bambeeck , 18de eeuw;
 • Trip en Geelvinck,  18de eeuw;
 • Van Heeckeren van Kell, 19de eeuw;
 • Van Aldenburg Bentinck; 19de-20ste eeuw.
Stukken van zakelijke aard

In de afdeling stukken van zakelijke aard bevinden zich bescheiden die voortvloeien uit de verwerving en het beheer van de uitgebreide bezittingen:

 • Twickel in Delden, waaronder stukken betreffende de erven en landerijen, de marken, de kerk van Delden, het St. Annegasthuis en het Twickels Armenfonds;
 • De heerlijkheid Lage (Duitsland) en het daarnaast gelegen goederencomplex Brecklenkamp;
 • Goederen in Holland en Utrecht, waaronder de heerlijkheid en het huis Zuidwijk en de heerlijkheid Wassenaar en Zuidwijk, waaronder stukken betreffende de vicariegoederen en de kerk van Wassenaar;
 • Goederen in Gelderland, waaronder het Hof te Dieren, Nettelhorst bij Lochem,  de Geldersche Waard bij Zevenaar en het Hof te Borculo.
Archief van het huis Santhorst

In 1959 kocht de Stichting Twickel van freule L.H. Schimmelpenninck van der Oye het landgoed Santhorst bij Wassenaar. Zo ging het bezit van Santhorst  dat een onderdeel vormde van de goederen van het huis Duivenvoorde, over naar Twickel.  Bij de overdracht hoorde ook het oud archief van Santhorst. De stukken over Santhorst zijn beschreven in een separate archiefinventaris. Deze inventaris is raadpleegbaar in het Huisarchief Twickel.

Regesten

In 1998 is een nadere toegang verschenen op de oudste akten over de familie Van Wassenaer en hun bezittingen in Holland, getiteld Regesten van het fonds Wassenaer in het huisarchief Twickel, 1222 - 1599. Deze uitgave is verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Nationaal Archief in Den Haag.

Op de akten over de families Van Twickelo en Van Raesfelt en hun bezittingen is een nadere toegang gemaakt, die raadpleegbaar is in het Huisarchief Twickel. In deze regestenlijst zijn akten beschreven uit de periode 1133 - 1551.

Kaarten, tekeningen en foto's

Naast  archiefstukken omvat het Huisarchief Twickel verzamelingen van topografische kaarten en bouwtekeningen. De oudste beheerkaarten van het landgoed dateren uit 1726.  De oudste tekeningen betreffen voornamelijk het kasteel en de tuinen.

Ook is in het archief een foto-collectie ondergebracht. Deze bestaat uit circa 6000 afbeeldingen van de bewoners van Twickel en hun familieleden, het kasteel, de tuinen en de tot hun verschillende bezittingen behorende boerderijen en huizen. Ook belangrijke gebeurtenissen zijn vereeuwigd.