Volg ons op Twitter:

Veel gestelde vragen

Route landgoed Twickel


Een uitgebreide routebeschrijving vindt u hier.

Parkeren Landgoed Twickel


Het centrale parkeerterrein ligt aan de Twickelerlaan iets voorbij het kruispunt met de weg Delden - Borne. De uitgang is tegenover de landgoedwinkel, tevens entree van de tuinen. Voor dit parkeerterrein geldt een tarief van 2 euro, ongeacht de parkeerduur. Het gedeelte van de Twickelerlaan voorbij de landgoedwinkel is bestemd voor wandelaars en fietsers. Alleen bezoekers aan de rentmeesterij en medewerkers van Twickel mogen dit deel van de laan met auto's gebruiken.

Elders op het landgoed zijn kleinere parkeervoorzieningen te vinden: bij café-restaurant Het Hoogspel, bij de moestuin aan de Twickelerlaan en bij hotel De Zwaan in Delden. U wordt dringend verzocht geen auto's in de bermen te parkeren. Vanuit het oogpunt van natuur- en landschapsbehoud is dit ongewenst. Voor andere weggebruikers zoals de boeren staan geparkeerde auto's al snel in de weg. Langs een aantal wegen geldt bovendien een parkeerverbod.

Bezichtiging kasteel


Het kasteel is ingericht als een particulier bewoond huis; het wordt nog steeds bewoond en is daarom niet open voor publiek. Een aantal weken per jaar worden er wel rondleidingen georganiseerd. Entreebewijzen zijn via deze website te verkrijgen. Zie Kasteel.

Kasteelbewoners


Tussen 1347 en 1953 was het kasteel achtereenvolgens eigendom van de families Van Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer Obdam en Van Heeckeren van Wassenaer. De laatste eigenaresse richtte in 1953 de Stichting Twickel op maar bleef het kasteel bewonen tot haar overlijden in 1975.

Sinds 1982 wordt het kasteel bewoond door de familie zu Castell - Rüdenhausen, die verwant is aan de laatste eigenaresse.

Bruidsfotografie op landgoed Twickel


Landgoed Twickel biedt een fraai decor voor uw bruidsfoto’s. U bent van harte welkom. Er gelden wel spelregels, rekening houdend met de omgeving en overige bezoekers.

Dat geldt zeker voor trouwfotografie in het kasteelpark; daarvoor heeft u een vergunning nodig, gelden voorwaarden en vergoeding €75,- en dient u ons drie weken van te voren een reservering per e-mail te sturen. Zie daartoe onze informatie bruidsfotografie kasteelpark Twickel.

Voor de hele buitenplaats geldt dat (trouw)auto’s dienen te worden geparkeerd op de centrale parkeerplaats, tegenover het Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel {entreegebouw kasteeltuinen}. Het is niet toegestaan om met een (trouw)auto verder de Twickelerlaan in te rijden om voor het kasteel foto’s te maken. Het kasteel wordt particulier bewoond en het is niet mogelijk om binnen foto’s te maken.
Het maken van foto’s van het kasteel en tuinen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
Het vliegen en fotograferen met drones is op en om de buitenplaats (Twickelerlaan, park en kasteel) uitdrukkelijk verboden. Dit in verband met de veiligheid van bezoekers, de kwetsbaarheid van gebouwen en privacy van omwonenden.

Feest / receptie


Het kasteel Twickel wordt particulier bewoond. Het is daarom niet mogelijk om het kasteel of één van de bijgebouwen te huren voor een feest of een receptie.
In de directe omgeving van Twickel zijn meerdere horecabedrijven. Zie voor meer informatie onder Horeca op het landgoed.

Openstelling landgoederen


De landgoederen zijn voor het overgrote deel en onder voorwaarden opengesteld voor wandelaars op wegen en paden. Enkele uitzonderingen zijn:

  • de directe omgeving van kasteel Twickel en diverse huizen in verband met privacy van de bewoners;
  • enkele natuurreservaten in verband met de flora en fauna die gevoelig zijn voor verstoringen.

Honden


In het algemeen geldt een aanlijngebod. Het landgoed Twickel heeft twee losloopgebieden voor honden: een deel van het bos tegenover het kasteel en een bosgebied aan de Bornse kant van het landgoed. Dit staat aangegeven met bordjes. Ook op het landgoed Hof te Dieren is een hondenlosloopgebied; dit ligt tegen de bebouwde kom van Dieren.

Download kaartje hondenlosloopgebied tegenover kasteel

Download "Honden op Twickel"

In de kasteeltuinen en in de moestuin zijn honden helaas niet toegestaan.

Hondenuitlaat-service


Vanaf 1 januari 2016 hebben hondenuitlaat-services die in gebieden van Twickel lopen een vergunning nodig. Voor bepaalde gebieden is er een wachtlijst.

Mountainbiken


In samenwerking met de Regio Twente is een ca. 70 kilometer lange mountainbikeroute over het landgoed aangelegd. De route staat met pijltjes aangegeven en loopt over bestaande zandwegen, maar ook over speciaal aangelegde singletracks. Op een aantal plekken is sprake van wateroverlast. Hier zullen nog herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De Stichting Twickel verwacht dat mountainbikers rekening zullen houden met de natuur en respect hebben voor de andere recreanten.

Groepsactiviteiten


De landgoederen zijn voor het grootste deel opengesteld voor wandelaars. Om de natuur en de rust te beschermen zijn er wel regels. Deze staan vermeld op de borden bij de toegangen.
De belangrijkste zijn: alleen wandelen op wegen en paden, alleen toegang tussen zonsopgang en zonsondergang, geen loslopende honden buiten de 'hondenlosloopgebieden', geen bromfietsen en motorvoertuigen, ruiters alleen op de aangegeven ruiterpaden, fietsen alleen op de daartoe aangegeven paden, geen dieren verontrusten of rommel achterlaten, geen vuur maken. Groepsactiviteiten als nachtelijke droppingen zijn dus niet toegestaan.

Voor het organiseren van een groepsactiviteit c.q. (sport)evenement heeft u onze schriftelijke toestemming nodig. Onder een evenement verstaan wij een recreatieve activiteit waar meer dan twintig personen aan deelnemen. Bijvoorbeeld een sponsorloop, wedstrijd, trimgroep, avondvierdaagse. Maar ook een landgoedmarkt, commercieel kinderfeestje of de hondenuitlaat-service vallen hier onder. Activiteiten waaraan minder dan 20 mensen deel nemen zijn toegestaan, mits men zich aan de reguliere openstellingregels houdt. Deze staan vermeld op de zwarte bordjes her en der op onze landgoederen. Op de handhaving van deze regels wordt toegezien door de Bijzondere Opsporingsambtenaren (boa’s). Lees meer over ons evenementenbeleid, waarvoor en hoe u een vergunning kunt aanvragen.

Picknicken en barbecueën


Picknicken met een groep van maximaal 20 personen is toegestaan, mits u zich aan de openstellingsregels houdt, gebruik maakt van de bestaande picknicktafels en geen afval achter laat. Het is in alle gebieden verboden om te barbecueën. U moet wel een vergunning aanvragen als u met een grotere groep komt of een activiteit organiseert met een commerciële achtergrond. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u bij de picknick een partytent of afzetlint wilt gaan gebruiken.

 

Kinderpartijtje en speurtocht


Dat is toegestaan, mits de groep niet groter is dan 20 personen en u zich aan de openstellingsregels houdt. Wilt u daar van afwijken dan heeft u een vergunning nodig.

Overnachten in het bos


Het is een vaste regel dat in natuurgebieden niet overnacht of gekampeerd mag worden. Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord.

Training sportgroep


Wilt u met uw sportclub wekelijks een trainingsronde maken door terreinen van Twickel, dan moet u een doorlopende vergunning aanvragen indien de groep groter is dan 20 personen en/of als u commercieel bezig bent. Uiteraard dient u zich altijd aan de openstellingsregels te houden.

Sponsorloop


Als u met uw trimclub een sponsorloop wilt organiseren over de terreinen van Twickel, dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook scholen die een sportdag of speurtocht in het bos willen houden moeten een vergunning aanvragen.

Cache plaatsen?


Een cache plaatsen in de gebieden van Twickel mag alleen als u hiervoor toestemming van ons heeft gekregen. De boswachter bekijkt iedere aanvraag, want niet ieder gebied is geschikt om een ‘schat’ te verbergen.

Zorgvuldig kappen van bomen


Twickel heeft bossen met een houtproductiefunctie, gemengde bossen waar houtproductie en natuur gelijkwaardig zijn en bossen met een natuurfunctie. Het bosbeheer hangt samen met de functie: voor de houtproductie bieden snelgroeiende houtsoorten de beste mogelijkheden, in bossen waar natuur ook een belangrijke rol speelt richten we ons op inlandse houtsoorten (soorten die vanouds voorkomen) en maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke verjonging. In het natuurbos willen we zoveel mogelijk de natuur zelf laten bepalen wat er gebeurt. Eventuele maatregelen hebben hier tot doel de natuurwaarden te vehogen.

Meestal kappen we bomen om ze te 'oogsten', soms blijven omgevallen bomen liggen om als voedingsbodem te dienen voor insecten, paddestoelen en planten.
Die verschillen zijn wel eens moeilijk te begrijpen voor het publiek. Vooral het kappen van dikke bomen gaat mensen aan het hart. Doorgaans heeft het kappen van bomen te maken met de achteruitgang van de vitaliteit van het bos. Soms zijn bomen dood of gaan ze dood; soms leveren ze gevaar op voor de omgeving (aansprakelijkheidsrisico). Soms is zo weinig over van een bos dat de laatste exemplaren plaats moeten maken voor een nieuwe generatie. Zeker in het oude loofbos tegenover het kasteel gebeurt het kappen van bomen uiterst zorgvuldig om het oude majestueuze bos zolang mogelijk in stand te houden.

Jagen op Twickel


De jacht heeft op het landgoed een lange traditie. Vroeger was de jacht voorbehouden aan de eigenaar van het landgoed. Tegenwoordig wordt het jachtrecht verhuurd aan jagers of een groep jagers. De wijze waarop gejaagd wordt is aan strenge regels onderworpen. Uitgangspunt is dat alle wildsoorten die hier van nature thuishoren in stand worden gehouden. Regulering van de aantallen is in veel gevallen noodzakelijk om schade aan bos en landbouw te beperken en om overheersing van bepaalde soorten te voorkomen. Jagers spelen hierbij een belangrijke rol. Bovendien bekostigt Twickel met de inkomsten uit de jachtverhuur een groot deel van het toezicht. Het landgoed beschikt over enkele toezichthouders. Ze zijn de gastheren voor het publiek en ze zijn bevoegd om op te treden bij overtreding van de openstellingsregels.

Wonen op Twickel


Veel boerderijen op het landgoed hebben tegenwoordig uitsluitend nog een woonfunctie. Deze woonboerderijen zijn meestal door de stichting in erfpacht uitgegeven. Hierbij zijn de opstallen eigendom geworden van de bewoner. De grond blijft onderdeel van het landgoed.
Via een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 30 tot 40 jaar is de bewoner verzekerd van het duurzame gebruik. In de erfpachtovereenkomst zijn de nodige bepalingen opgenomen die er voor moeten zorgen dat het karakter van het Twickel-erf behouden blijft.
Mensen die zich goed kunnen vinden in de doelstelling van de stichting en de voormalige boerderijen op een passende en bescheiden wijze willen bewonen komen in aanmerking.
Echter, het beheer van een Twickel boerderij kost het nodige! In de meeste gevallen bemiddelen Thoma Post jr. (contactpersonen M. Bourgonje en J. Wassink) en Prisma makelaars te Hengelo (contactpersoon A. ter Keurs) bij het vinden van een nieuwe erfpachter. Gegadigden kunnen zich daar melden.

Verbod vliegen met Drones


Het vliegen en fotograferen met drones is op en om de buitenplaats (Twickelerlaan, park en kasteel) uitdrukkelijk verboden. Dit in verband met de veiligheid van bezoekers, de kwetsbaarheid van gebouwen en privacy van omwonenden.

Zoeken met de metaaldetector niet toegestaan


Voor al onze terreinen geldt dat het gebruik van een metaaldetector niet is toegestaan. Dit ter voorkoming van schade en bescherming van de natuur en rust op onze landgoederen.

Is asverstrooiing op de landgoederen van Twickel mogelijk?


Wij geven hiervoor geen formele toestemming aangezien onze landgoederen niet beschikken over strooivelden zoals die in de Wet op de Lijkbezorging zijn omschreven. Wij hebben echter geen bezwaar tegen as verstrooiing op onze landgoederen wanneer u zich aan de volgende regels houdt:

  • het is een bescheiden gebeurtenis
  • er is geen overlast voor recreanten
  • er blijven geen zichtbare herinneringen achter
  • de openstellingsregels aangegeven bij de toegangen van het landgoed worden opgevolgd.

Wij kunnen in het dagelijks beheer geen rekening houden met het feit dat as is verstrooid. Het heeft dan ook geen zin ons te informeren over de plek waar dit eventueel is gebeurd.