Volg ons op Twitter:

Nieuwe banken op landgoed Hof te Dieren


Stichting Twickel is in 2016 gestart met een vergunningen systeem ten aanzien van evenementen op landgoed Hof te Dieren. Hiervoor is gekozen om grip te houden op de diverse evenementen die van het landgoed gebruik maken.

De evenementen moeten passend zijn binnen de doelstelling van de stichting en zijn terreinen. De organiserende initiatiefnemers dienen daarbij een afdracht per deelnemer te betalen. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor lokale non-profit organisaties zoals bijvoorbeeld de avond vierdaagse organisatie en Gelre atletiek. Dit soort organisaties krijgen de afdracht van ons gesponseerd.  

De afgelopen twee jaar hebben we van o.a. Polysport, Peter Oversteegen, Veluwetrail en Viking outdoor afdrachten ontvangen. Hierdoor was het mogelijk om op diverse plekken op landgoed Hof te Dieren weer nieuwe banken te plaatsen.

Zo dragen de deelnemers van verschillende evenementen hun steentje bij.

Wilke Schoemaker,
Beheerder Landgoed Hof te Dieren

Basisscholen helpen met onderhoud op Hof te Dieren


Op landgoed Hof te Dieren komen nog vele kilometers knotbomen en hagen in de uiterwaarden voor. Deze landschap elementen zijn van groot belang voor veel diersoorten. Ze vinden er schuilgelegenheid, broedplaatsen en kunnen er foerageren. Doordat het lijnelementen betreffen zorgen de elementen voor verbindingen waar langs dieren zich kunnen verplaatsen.

Al vier jaar komen de groepen 7 en 8 van diverse basisscholen uit Dieren en Ellecom een dagdeel helpen met het onderhoud. Ook vorige week kwamen de leerlingen van de diverse scholen weer op locatie assisteren met het knotten. Tijdens deze serie leren ze het belang van landschap elementen in hun omgeving. Tijdens schooltijd klimmen, zagen en vies worden. Wat wil een kind nog meer!

Noordelijke lus Rondweg mogelijk verwijderd


Na herhaaldelijk aandringen van de kant van Twickel past de provincie de plannen rond de Rondweg bij Delden aan. De aanvulling voorziet in het verwijderen van de noordelijke lus; hiervoor moet de zuidelijke lus worden voorzien van stoplichten. Twickel is blij met de aanpassing want zo kan een belangrijk deel van de Deldeneresch worden hersteld en verdwijnen veel lantaarnpalen.  De afspraak is dat de provincie de aanpassing van de zuidelijke lus betaalt en Twickel zorgt voor de verwijdering van de noordelijke lus en het herstel van de es. Er is nog geen definitief besluit want het werk moet wel binnen het budget passen.

 

Afronding herstelwerk in landschap rondom kasteel Twickel


Na een periode van relatieve rust gaat de Stichting Twickel de komende weken verder met allerlei werkzaamheden in het zogeheten ‘overpark’. Het meest in het oog springend zijn de plaatsing van de Marktstraatbrug, de verjonging van de bomen achter de werkplaatsen, en de herinrichting van het Kreeftengat. Als deze werken zijn gedaan, dan is Twickel klaar met uitvoering van het masterplan dat landschapsarchitect Michael van Gessel in 1999 maakte om het landschapsbeeld rondom kasteel Twickel te herstellen.

De Marktstraatbrug is inmiddels gemaakt en medewerkers van de firma Gerwers bereiden thans de fundamenten voor. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart wordt deze voetgangersbrug over de rondweg geplaatst. Daarna worden de paden er naar toe gerealiseerd en de route van de populaire wandeling ‘Umfassungsweg’ aangepast. Deze loopt nu nog over het tijdelijke voetpad langs de rondweg en zal na opening van de Markstraatbrug door de kern van Delden naar het station voeren, vervolgens via de Nieuwe Weg, de brug over naar de Twickelerlaan, om daar zijn oude vertrouwde route te vervolgen.

Tijdens de inspectie van de bomen langs het Bornsevoetpad achter de werkplaatsen is gebleken dat deze eiken erg slecht zijn geworden. Zo slecht, dat Twickel niet kan instaan voor de veiligheid en heeft besloten tot de verjonging van deze in 1826 geplante bomen. Medio maart worden de eiken gekapt. De herplant vindt plaats conform het ontwerpplan van Michael van Gessel, namelijk in een vrij verband en niet als een strakke laanbeplanting met vaste onderlinge afstanden.

Half maart worden de bruggetjes bij het Kreeftengat vervangen. Direct daarna worden de waterpartijen en taluds hersteld, evenals de begroeiing door aanplant van een forse hoeveelheid bomen. Niet uitsluitend eiken en beuken, maar een rijk sortiment met o.a. paardenkastanje, moerascypres en water tupelo (Nyssa aquatica).

Ondertussen werkt Twickel aan plannen voor het terugbrengen van een ‘haven’ bij Carelshaven in de vorm van een vijver aan de noordkant van de weg. Daarbij wordt ook gekeken naar het tracé van de ‘Umfassungsweg’. Veel wandelaars vinden het wandelen langs de provinciale weg N346 minder aantrekkelijk. In overleg met de wegbeheerder wordt gezocht naar een boeiender invulling van dit stukje ‘Umfassingsweg’.

Kasteel Hof te Borculo


Twickel koopt van de gemeente Berkelland een deel van het terrein waarop vroeger het imposante Kasteel Hof te Borculo stond. Hierop staan enkele gebouwen die voorlopig nog verhuurd worden aan de stichting Betula, een gemeentelijke instelling voor zorg en welzijn. Onder deze gebouwen zitten nog enkele kelders en andere funderingen van het vroegere kasteel. De overwegingen voor Twickel om dit terrein aan te kopen zijn tweeërlei: achter het aan te kopen perceel liggen terreinen die sinds het midden van de 19e eeuw al bij Twickel horen. Deze zijn nu in gebruik als ijsbaan en sportveld. Een andere is de historische betekenis van het kasteelterrein.

Nieuwe rentmeester voor Twickel


Het bestuur van Stichting Twickel laat weten dat de heer ir. E.J. (Egbert Jaap) Mooiweer  op 1 maart 2017 bij de Stichting Twickel in dienst treedt als beoogd opvolger van rentmeester ir. A.H. (Albert) Schimmelpenninck. Egbert Jaap Mooiweer zal per 1 juni 2017 de functie van directeur/rentmeester op zich nemen.

De Stichting Twickel is in 1953 opgericht door baronesse Van Heeckeren van Wassenaer – gravin Van Aldenburg Bentinck. Zij droeg toen haar omvangrijke bezittingen, waaronder het kasteel Twickel, over aan de stichting. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het behoud van de landgoederen als natuurgebied en cultuurmonument.

De rentmeester van de Stichting Twickel is belast met de dagelijkse leiding van de landgoederen van de stichting, die in totaal ruim 6.500 ha grond bestrijken. Daarvan is landgoed Twickel rond Delden het meest bekend en het grootst. Daar bevindt zich ook kasteel Twickel. Twickel is een van de grootste particuliere landgoederen van Nederland.

Albert Schimmelpenninck trad in 1984 in dienst bij de Stichting Twickel als opvolger van Cees Brunt. Na 33 jaar draagt hij het beheer van de landgoederen over aan Egbert Jaap Mooiweer. Mooiweer (1980) is thans adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Beek-Ubbergen.

Mr. J.M. (Maurits) van den Wall Bake, voorzitter van het bestuur van Twickel: ‘De rentmeester vervult bij Twickel een uiterst belangrijke functie. Hij bereidt het beleid voor, is op operationeel gebied als eerste verantwoordelijk voor de vervulling van de doelstellingen van de stichting en geeft leiding aan een werkorganisatie van ongeveer 50 medewerkers. Schimmelpenninck heeft deze functie meer dan 33 jaar op uitmuntende wijze vervuld.Wij zijn verheugd in Egbert Jaap Mooiweer een waardig opvolger te hebben gevonden.’

Werkzaamheden in de Stadsrand van Delden in 2017


De voorbereiding van de werkzaamheden volgend jaar langs de Rondweg Delden en de Europalaan is in volle gang. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo zijn er In de taluds langs de rondweg veel bomen en struiken gekapt, waardoor de openheid en de historische zichtlijnen van en naar de Deldener Esch weer te beleven zijn. Daardoor komt ook de samenhang van het Overpark van Twickel links en rechts van de weg weer tot zijn recht. De kap van de bomen kon niet wachten tot een later moment, omdat kappen in het broedseizoen (van april tot juli) niet mag. Deze boomkap wordt elders op landgoed gecompenseerd. De gemeente heeft dit jaar de Molenstraat opnieuw ingericht.

Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project “Stadsrand Delden” van het Pact van Twickel, een verband waarin onder andere de gemeente Hof van Twente, Twickel en de provincie samenwerken. Doel van het project is de historische verbinding tussen de stad en het landgoed en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. De plannen hebben eerder (mei 2014) ter visie gelegen.

Wat gaat er in 2017 gebeuren?

De provincie:
- legt een rotonde aan in de Europalaan (N741) ter hoogte van de kruising met de zuidelijke afslag van de Rondweg. Daarop wordt ook de Molenstraat aangesloten;
- tussen deze nieuwe rotonde en de Langestraat gaat op de Europalaan een adviessnelheid van 60 km/uur gelden;
- het stuk van de Molenstraat over het viaduct (officieel het Molenesch-viaduct) en de aansluiting op de noordelijke afrit van de Rondweg komt daarmee te vervallen;
- in plaats daarvan komt er over het viaduct een doorgaand fietspad en een voetpad. Dit voetpad is dan ook de verbinding voor wandelaars vanaf de nieuwe parkeerplaats in de Molenstraat richting de es (en terug);
- voert ook groot onderhoud uit aan de Rondweg en brengt geluidreducerend asfalt aan.

Al deze werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar van 2017. Voor het aanbrengen van geluidreducerend asfalt is warm en droog weer nodig. Om de hinder op de Rondweg (N346) te beperken combineert de provincie  de herinrichting van het Molenesch- viaduct met het groot onderhoud aan de Rondweg. De weg wordt een korte periode afgesloten, voor het verkeer komt een omleidingsroute.

De gemeente Hof van Twente:
- legt een nieuwe voetgangersbrug aan over de N346 in het verlengde van de Marktstraat: de Marktstraatbrug;
- past de inrichting van de Watertorenstraatbrug aan, als laatste onderdeel van de herinrichting van de Molenstraat .

Volgens planning wordt de Marktstraatbrug aangelegd begin 2017.

Stichting Twickel:
- gaat door met de werkzaamheden in  het Overpark  en aan weerszijden van de Rondweg;
- de weide langs de Hengelose straat gaat glooiend oplopen naar de hoger liggende Rondweg;
- tegenover Carelshaven komt een vijver aan de noordkant van de Rondweg;
- de Umfassungsweg krijgt een nieuw tracé aan de andere kant van de vijver met een nieuwe brug over de Oelerbeek;
- de taluds langs de Rondweg ter hoogte van de Deldeneresch worden steiler, zodat de doorsnijding minder storend wordt. Ter hoogte van de moestuinen wordt boven aan het talud een haag aangeplant.

Twickel voert deze werkzaamheden de komende jaren in fasen uit. Het tempo is afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende grond.

Contact/Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de volgende instanties en personen:

voor algemene vragen over het Pact van Twickel en voor de werkzaamheden van de provincie: Frans Suurmond, provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB; f.suurmond@overijssel.nl; tel. 038 499 8581;
Voor de werkzaamheden van de gemeente: Martin Damveld ; m.damveld@hofvantwente.nl; tel 0547-858585;
Voor de werkzaamheden van Twickel: Gertjan Roelofs: roelofs@twickel.org

Honden niet meer los rond Kreeftengat


De renovatie van het overpark is aanleiding om het hondenlosloopgebied tegenover het kasteel aan te passen. Met name het Kreeftengat, één van de meest waardevolle en kwetsbare gebieden, moet worden ontzien.

Na de kap van bomen en het verwijderen van struikgewas, is goed te zien waarom het Kreeftengat toe is aan een opknapbeurt. De oevers zijn kaal en glad, mede veroorzaakt door (zwemmende) honden. En de viervoeters kruisen de weg van andere wandelaars, die het niet altijd kunnen waarderen dat een kwispelende hond zich op de oever en de paden even lekker droog schudt. En eenzelfde ongemakkelijk confrontatie kan zich voordoen bij de parkeerplaats aan de Twickelerlaan, het begin van het hondenlosloopgebied. “Dit is een fantastisch gebied voor hondenbezitters en hun honden, maar we krijgen ook signalen van mensen dat ze die loslopende honden niet plezierig vinden”, legt adjunct-rentmeester Hans Gierveld uit.

Het bosgebied tussen kasteel en Kreeftengat is één van de meest intensief gebruikte delen. “Iedereen wil picknicken voor de Rembrandt”, licht Gierveld toe. Achteraf bezien, zegt hij, was het niet zo’n gelukkig keuze om hier gelijk al de honden los te laten lopen. Met de herinrichting van het overpark wordt dit hersteld. Het hondenlosloopgebied wordt aangepast. Grofweg mogen de viervoeters alleen van de lijn in een rechthoek die begrensd wordt door de Kooidijk, Oelerbeek, Twickelervaart en de Rondweg. Er blijft een mogelijkheid om honden te laten zwemmen. Met de voetgangersbrug en de twee tunnels onder de rondweg is dit gebied vanuit Delden goed bereikbaar.

In het gebied ten noorden van de Kooidijk, om en rond het Kreeftengat, moeten de viervoeters vanaf de zomer worden aangelijnd. Dit wordt met borden duidelijk gemaakt. “We gaan het beter stroomlijnen, zoals we dat ook gedaan hebben met de mountainbikers. Voordat we een speciale route hadden, waren er conflicten. Nu vindt iedereen zijn weg en is er duidelijkheid.” Als na de zomer al het grondwerk klaar is, en er nieuwe bomen en bruggen zijn aangelegd, moet het Kreeftengat weer jaren meekunnen. “Met alle vloeiende lijnen is het een pareltje. We moeten voorkomen dat het weer snel sleets wordt.”

Martin Steenbeeke

Uit: Twickelblad zomer 2016

download kaartje nieuw hondenlosloopgebied

download "Honden op Twickel"