Volg ons op Twitter:

Landgoed Twickel

Natuur en landschap op landgoed Twickel


Twickel is bekend om het landschapsschoon. Kenmerkend is de harmonie tussen natuur- en cultuurlandschappen: de afwisseling van bossen, heidevelden en moerassen met akkers en weilanden. Met als extra accenten daarin talrijke beken, houtwallen, boomgroepen en solitaire bomen. U komt op het landgoed bijna alle typisch Twentse landschappen tegen.

Twickel is beroemd om zijn bossen. Er zijn loofbossen en naaldbossen in grote aaneengesloten bosgebieden en in kleine verspreid liggende bosjes.

Bossen en lanen


Prachtige eikenbossen vindt u er. Op sommige plekken treft u een rijke flora aan met onder meer de Wilde Kers en de zeldzame Wilde Mispel. Sommige bosjes zien in het voorjaar wit van de Bosanemonen, soms vergezeld van bijzondere planten als Gele Dovenetel, Maagdenpalm, Gulden Boterbloem en Bosereprijs. Ook komen hier tientallen soorten broedvogels voor, waaronder Buizerd, Bosuil en Houtsnip.

Overpark


Tegenover het omheinde kasteelpark ligt het overpark. Het lanenstelsel stamt uit de 17e eeuw. Dit park is aangelegd door de landschapsarchtecten Zocher en Petzold. De toegang is vrij. Het is een aantrekkelijk wandelgebied met paden die over de Twickelervaart en de Oelerbeek voeren. Het is uitzonderlijk rijk aan vogels. De oude bomen met veel dood hout lokken allerlei spechten aan: Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht en Kleine Bonte Specht. U kunt er de Boomklever zien en bij de beken vertonen zich regelmatig de prachtige IJsvogel en de Grote Gele Kwikstaart.
Voor de jacht zijn in het verleden op grote schaal Rododendrons aangeplant. Zij domineren de flora en bloeien vooral in juni. Het gebied is geliefd om de vele soorten paddenstoelen.

Essenlandschap en beekdallandschap


Essen zijn de hogere terreingedeelten die vanouds als bouwland in gebruik waren. Vroeger was rogge het meest voorkomende gewas. Tegenwoordig vooral mais- en grasland. Een mooi voorbeeld hiervan is de grote Deldeneresch met zijn oude alleenstaande bomen.

Het landgoed Twickel wordt doorsneden door een aantal beken met het bijbehorende beekdallandschap. De natte graslanden worden afgewisseld met houtwallen en -singels.

Oude hoevenlandschap


Langs de beekdalen vindt u het "oude hoevenlandschap". Kenmerkend zijn de slingerende wegen met de boerderijen die verspreid liggen. Mooie voorbeelden van dit landschaptype treft u aan in de buurtschappen Azelo en Oele.

Heidevelden en moerassen


Tot 1850 bestond een groot deel van Twente uit heidevelden en moerassen die gemeenschappelijk bezit waren van de boeren in de omgeving. Rond 1850 zijn deze verdeeld. Grote delen werden toegevoegd aan het landgoed Twickel. Buiten het landgoed werden de meeste heidevelden ontgonnen tot landbouwgrond. Binnen het landgoed kwam er vooral veel bos maar bleven ook vrij grote oppervlakten voor ontginning gespaard. Fraaie heidevelden zijn bijvoorbeeld het Bokdammerveld en het Braamhaarsveld in het noordelijk deel van het landgoed, en talrijke verspreid gelegen terreinen in het zuidelijk deel tussen Delden en Beckum. Het regelmatig opschonen van deze gebieden (met behulp van vrijwilligers) voorkomt bosontwikkeling.